Hovedgeneralforsamling i AGF d. 18.08.2020

skrevet d. 27-06-2020

Til medlemmerne i Allesø Gymnastik Forening Der indkaldes til generalforsamling i AGF hovedforeningen tirsdag den 18.8. 2020 kl. 19 i Allesøhallen.

Der indkaldes desuden til stiftende generalforsamling for ”Den Selvejende Institution Allesøhallen” tirsdag den 18. 8. 2020 umiddelbart efter generalforsamling i Allesø Gymnastik Forening.

På generalforsamlingen i hovedforeningen skal vil behandle – og om muligt vedtage – nye vedtægter for hallen og hovedforeningen. Det væsentligt nye er, at hallen bliver skilt ud fra foreningen som selvejende institution med egen bestyrelse og egne vedtægter. Grunden er dels, at kommunen ønsker en sådan adskillelse som forudsætning for tilskud, dels at det er en betingelse for, at vi har mulighed for at optage lån, som kan finansiere vores nye gulv i hallen og som kan give os mulighed for at foretage andre ønskelige / nødvendige forbedringer.

Den 18.8. 2020 afholder vi derfor både generalforsamling i hovedforeningen med bl.a. vedtægtsændringer på dagsorden, og efter det en stiftende generalforsamling for ”Den Selvejende Institution Allesø Hallen”.

Dagsorden for generalforsamlingen bliver lidt anderledes, idet vi under ”indkomne forslag” skal drøfte og forhåbentlig vedtage vedtægtsændringerne, som de er præsenteret i vedlagte forslag. Hvis ændringerne vedtages, foregår valg efter de nye vedtægter – altså uden valg til hal- og klubhusudvalg.

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen i AGF den 18.8. 2020:

1) Valg af dirigent og to stemmetællere

2) Formandens beretning

3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4) Haludvalgets beretning

5) Forelæggelse af hallens regnskab til godkendelse

6) Klubhusudvalgets beretning

7) Forelæggelse af klubhusudvalgets regnskab til godkendelse

8) Indkomne forslag:

a. Ændring af foreningens vedtægter – som indebærer en adskillelse af foreningen og hallen i to selvstændige enheder (se bilag)

9) Valg (efter de nye vedtægter, hvis de bliver vedtaget) til forretningsudvalget

a) Valg af formand og sekretær (i ulige år)

b) Valg af kasserer og et medlem af forretningsudvalget (lige år)

c) Valg af en suppleant til forretningsudvalget

10) Valg af to revisorer

11) Valg af en revisorsuppleant

12) Eventuelt

Dagsorden for den stiftende generalforsamling i Den Selvejende Institution Allesø Hallen:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Drøftelse af vedtægter og afstemning

3. Valg af forretningsudvalg og 2 suppleanter.

a. Valg af formand og sekretær for to år (lige år)

b. Valg af kasserer og et medlem for et år (vælges normalt for to år i ulige år)

4. Valg af registreret / statsautoriseret revisor, evt. bemyndigelse til at bestyrelsen udpeger registreret / statsautoriseret revisor.

5. Valg af kritisk revisor og suppleant

6. Eventuelt.

Hvis de nye vedtægter for AGF ikke kan vedtages, foretages valg efter de hidtidige vedtægter og den stiftende generalforsamling bortfalder.

Bestyrelsen Poul Erik Asmussen, Allan Nissen, Jens Peter Christiansen

 

 

 

 

Vedtægter for Allesø Gymnastik Forening

 

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er Allesø Gymnastik Forening (AGF), og den er stiftet i 1923.

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense Kommune.

 

§ 2 Formål

Stk. 1: Foreningen har til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen, fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen gennem folkeoplysende og idrætslige aktiviteter. Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.

Stk. 2: Foreningen har også til formål at fremme medlemmernes interesse i at dyrke idræt i følgende afdelinger:

Gymnastik, Håndbold, Fodbold, Badminton, Volleyball, Tennis, Petanque, dog ikke begrænset til disse.

Stk. 3: Foreningen varetager de fælles interesser, som foreningens afdelinger har.

 

§ 3 Foreningens opbygning

Stk. 1: Foreningen udgøres af en hovedforening og selvstændige afdelinger.

Stk. 2: De idrætsgrene, der udøves under hovedforeningen, organiseres i selvstændige afdelinger, med hver deres vedtægter og selvstændige økonomi. Hovedforeningen er i forhold til afdelingerne en selvstændig juridisk enhed.

Stk. 3: Den daglige ledelse af hovedforeningen varetages af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget, og hver afdeling ledes af en afdelingsbestyrelse. I hovedbestyrelsen koordineres alle fælles anliggender og samarbejdet mellem afdelingerne.

Stk.4: I hovedforeningen er generalforsamlingen øverste myndighed. I en afdeling er afdelingens generalforsamling højeste myndighed.

Stk. 5: Hovedbestyrelsen kan oprette udvalg. En afdelingsbestyrelse kan ligeledes oprette udvalg.  

 

§ 4 Tilhørsforhold til andre organisationer

Stk. 1: Hovedforeningen er tilsluttet DGI.

Stk. 2: Den enkelte afdeling er tilsluttet DGI og evt. et specialforbund under DIF.

Stk. 3: Hovedforeningen deltager endvidere efter hovedbestyrelsens beslutning i de organer, der fremmer hovedforeningens interesser.

Stk. 4: Hovedforeningens indmeldelse og udmeldelse af DGI er et anliggende for generalforsamlingen.

 

§ 5 Medlemsforhold

Stk. 1: Hovedforeningen består af aktive og passive medlemmer, der tilslutter sig foreningens formål.

Stk. 2: Aktive og passive medlemmer skal være medlem af en eller flere afdelinger.

Stk. 3: Hovedbestyrelsen kan udpege æresmedlemmer, der har taleret på generalforsamlingen.

Stk. 4: Medlemmerne er forpligtet til at overholde hovedforeningens og afdelingernes vedtægter og øvrige bestemmelser. Medlemmerne er endvidere forpligtet til at overholde de regler og bestemmelser, som er fastsat af en organisation, som hovedforeningen eller en afdeling er tilsluttet.

 

§ 6 Kontingent

Stk. 1: Generalforsamlingen kan fastsætte et kontingent fra afdelingerne, baseret på medlemstal.

 

§ 7 Adgang til generalforsamlingen

Stk.1: I generalforsamlingen deltager hovedbestyrelsen og et antal repræsentanter fra hver afdeling.

Stk. 2: Hver afdeling har fem repræsentanter og har endvidere én repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer opgjort pr. 31. december.

Stk. 3: Den enkelte afdelingsbestyrelse udpeger afdelingsrepræsentanterne. En repræsentant skal være fyldt 15 år.

Stk. 4: Alle medlemmer har ret til at overvære generalforsamlingen

 

§ 8 Generalforsamlingen

Stk. 1: Ordinær generalforsamling i hovedforeningen afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned, efter at alle tilknyttede afdelinger har holdt generalforsamling.

Stk. 2. Tidspunktet for generalforsamling fastsættes af hovedbestyrelsen, og forretningsudvalget indkalder til mødet med mindst tre ugers varsel ved skriftlig meddelelse til afdelingerne og hovedbestyrelsens medlemmer, samt meddelelse om mødet til medlemmerne på foreningens hjemmeside eller anden måde. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dagsorden.

Stk. 3: Hovedbestyrelsen kan selv fremsætte forslag. Forslag fra afdelingerne til behandling på mødet skal være forretningsudvalget i hænde senest to uger før generalforsamlingen. På samme måde som for indkaldelsen udsender og meddeler forretningsudvalget senest en uge før mødet endelig dagsorden samt de tilhørende bilag.

Stk. 4: Det er hovedbestyrelsen og afdelingernes repræsentanter, der har taleret og stemmeret. Alle medlemmer har ret til fremmøde og kan efter dirigentens tilladelse tildeles taleret. Medlemmer under 18 år kan være repræsenteret af deres forældre.

Stk. 5: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte repræsentanter. Hver repræsentant har én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges på generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af hovedbestyrelsen. Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning.

Stk. 7: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til oprettelsen af en afdeling, vedtægtsændringer og beslutning om opløsning kræves dog kvalificeret flertal (2/3 af de fremmødte). Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer.

Stk. 8: Valgbar til forretningsudvalget og som revisor er ethvert medlem, der er fyldt 18 år. Tilsvarende gælder suppleanter.

Stk. 9: Forretningsudvalget sørger for, at der tages referat af generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 

§ 9 Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1)   Valg af dirigent og to stemmetællere

2)   Hovedbestyrelsens beretning

3)   Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år

4)   Forslag til afdelingernes kontingent til hovedforeningen og budget for det kommende år fremlægges og godkendes

5)   Behandling af indkomne forslag

6)   Valg til forretningsudvalget

a)   Valg af formand og sekretær (i ulige år)

b)   Valg af kasserer og evt. et medlem af forretningsudvalget (lige år)

c)     Valg af en suppleant til forretningsudvalget

7)   Valg af to revisorer

8)   Valg af en revisorsuppleant

9)   Eventuelt

 

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt hovedbestyrelsen ønsker det, eller såfremt en afdeling kræver det.

Stk. 2: Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter, at kravet er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel med angivelse af dagsorden. Reglerne om indkaldelsesmåde og generalforsamlingens gennemførelse gælder i øvrigt på samme måde som for ordinær generalforsamling.      

 

§ 11 Hovedbestyrelsen

Stk. 1: Hovedbestyrelsen består af forretningsudvalget og formanden for hver afdelingsbestyrelse. Forretningsudvalget vælges af generalforsamlingen, og afdelingsformænd vælges på afdelingernes generalforsamlinger.

Stk. 2: Afdelingsbestyrelsen kan beslutte, at en anden end formanden deltager fast i hovedbestyrelsen. Såfremt en afdelingsformand afgår i utide, uden at der vælges en anden formand, udpeger afdelingsbestyrelsen et andet afdelingsbestyrelsesmedlem til at indgå hovedbestyrelsen. Såfremt en afdelingsformand er forhindret i at deltage i et møde, deltager et andet afdelingsbestyrelsesmedlem.

Stk. 3: Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Hver afdeling har én stemme, og medlemmerne af forretningsudvalget har hver en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4: Hovedbestyrelsen udarbejder en forretningsorden, hvori opgavefordelingen mellem hovedbestyrelsen og forretningsudvalget er beskrevet.

Stk. 5: Hovedbestyrelsen udarbejder forslag til grundkontingent og budget for hovedforeningen. Hovedbestyrelsen udarbejder forslag til oprettelse af nye afdelinger.

 

§ 12 Forretningsudvalget

Stk. 1: Generalforsamlingen vælger et forretningsudvalg, der består af en hovedformand, en kasserer og 1-3 medlemmer. Medlemmer vælges for to år ad gangen efter den i § 9 anførte turnus. Der vælges endvidere én suppleant for et år ad gangen.

Stk. 2: Forretningsudvalget varetager på hovedbestyrelsens vegne den daglige ledelse af hovedforeningen efter en af hovedbestyrelsen udarbejdet forretningsorden.

 

§ 13 Afdelingerne

Stk. 1: Hver afdeling ledes af en afdelingsbestyrelse, hvis størrelse og sammensætning fastlægges i afdelingens vedtægter.

Stk. 2: Afdelingernes selvstændighed indebærer, at hver afdeling selv træffer alle beslutninger, der vedrører den pågældende aktivitet, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Afdelingerne indgår i hovedforeningens fællesskab og holder hovedbestyrelsen behørigt orienteret. Afdelingen skal i sit navn anvende hovedforeningens navn.  

Stk. 3: Afdelingens kontingent fastsættes af den enkelte afdelings generalforsamling.

Stk. 4: Afdelingerne indsender budget, regnskab og medlemstal til hovedbestyrelsen til orientering.

Stk. 5: En afdeling kan oprette en støtteforening, og den orienterer hovedbestyrelsen herom.

Stk. 6: Den enkelte afdeling bestemmer medlemskab af DGI og evt. specialforbund under DIF. Beslutning herom afgøres af afdelingsgeneralforsamlingen.

Stk. 7: Såfremt en afdeling fusionerer med en anden forening, skal forsat medlemskab af hovedforeningen godkendes af hovedbestyrelsen.

Stk. 8: Oprettelse af en afdeling besluttes af generalforsamlingen og kræver vedtagelse med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer.

Stk. 9: Såfremt en afdeling ønsker at udmelde sig af hovedforeningen eller at opløse afdelingen, kan dette kun ske, efter at spørgsmålet er forhandlet med hovedbestyrelsen, og beslutningen kræver vedtagelse på to på hinanden følgende afdelingsgeneralforsamlinger med mindst 3/4 flertal på begge generalforsamlinger.

Stk. 10: Såfremt en afdeling udmelder sig af hovedforeningen, medtager afdelingen alle dens rettigheder og forpligtelser, dog tilhører retten til navn og logo forsat hovedforeningen.

Stk. 11: I tilfælde af en afdelings opløsning tilfalder dens midler hovedforeningen.  

 

§ 14 Afdelingsvedtægter

Stk. 1: Hver afdeling har egne vedtægter. Disse skal være i overensstemmelse med hovedforeningens vedtægter og skal godkendes af hovedbestyrelsen.

Stk. 2: Afdelingens vedtægter skal indeholde bestemmelser om følgende:

 1. Navn og hjemsted
 2. Formål
 3. Tilhørsforhold til hovedforeningen
 4. Medlemsforhold og demokratisk medlemsindflydelse
 5. Afdelingsgeneralforsamling
 6. Valg af afdelingsformand, øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisor
 7. Regnskab og budget
 8. Tegningsret og hæftelse
 9. Vedtægtsændringer
 10. Opløsning

Stk. 3: Afdelingsbestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden.

Stk. 4: Afdelingens bestyrelse udpeger et medlem til Allesø Hallens bestyrelse

Stk. 5: Hovedbestyrelsen har med taleret adgang til at deltage i afdelingernes generalforsamlinger.  

 

§ 15 Regnskab og revision

Stk. 1: Hovedforeningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2: Hovedbestyrelsen udarbejder et årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status. Dette regnskab revideres og skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 3: Regnskabet revideres af to revisorer valgt på generalforsamlingen. På hver ordinær generalforsamling vælges én revisor for to år.

Stk. 4: Revisorerne skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. Revisorerne skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at påse bogføring og hovedforeningens beholdninger.

 

§ 16 Tegningsret og hæftelse

Stk. 1: Hovedforeningen tegnes af hovedformanden sammen med et forretningsudvalgsmedlem eller af to medlemmer af forretningsudvalget sammen med to øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2: Hovedbestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af hovedforeningen.

Stk. 3: Hovedforeningen hæfter for egne forpligtelser og hæfter ikke for afdelingers forpligtelser. En afdeling hæfter alene for egne forpligtelser og hæfter ikke for andre afdelingers eller hovedforeningens forpligtelser. Der påhviler ikke hovedforeningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Hovedbestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser. 

 

§ 17 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2: Vedtagelse af hovedforeningens fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om vedtægtsændringer.

 

§ 18 Opløsning

Stk. 1: Beslutning om hovedforeningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal være mindst seks uger mellem de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.

Stk. 2: På den afsluttende generalforsamling skal træffes beslutning om, hvilke almennyttige formål hovedforeningens formue skal anvendes til. Ingen medlemmer kan få andel i formuen.

Stk. 3: Til at forestå opløsningen af hovedforeningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.

 

 

Vedtaget den 18/8 2020

 

 

 

 

 

Dirigentens og forretningsudvalgets underskrifter

 

 

 

Vedtægter for den selvejende institution Allesø Hallen

 

§ 1

Navn og hjemsted

Allesø Hallen (efterfølgende benævnt AH) er en selvejende institution med hjemsted i Odense Kommune

 

§ 2

Formål

Institutionens formål er at drive, vedligeholde og udvikle AH og tilhørende faciliteter på matriklen, så det kan virke som samlingssted for lokalområdet og tilbyde faciliteter for idræt, konkurrencer, stævner, udstillinger og andre kulturelle arrangementer.

 

§ 3

Medlemmer

Medlemmer af institutionen er de daglige brugere, der er medlem af en bestyrelse eller forening under Allesø Gymnastik Forening (AGF)

 

§ 4

Ledelse

AH ledes af en bestyrelse, der består af et forretningsudvalg (FU), en repræsentant fra forretningsudvalget i AGF’s hovedbestyrelse, en repræsentant fra hver af AGF’s afdelinger samt repræsentanter for andre jævnlige brugere / aktører.

Valg af bestyrelse

 1.  

FU

FU – bestående af minimum formand, kasserer, sekretær og to suppleanter, der vælges for to år direkte på generalforsamlingen.

 

Kasserer og formand er på valg skiftevis, formanden i lige år, kasserer i ulige år.

Ingen i FU bør være fra samme afdeling i AGF

 

 1.  

Øvrige bestyrelses-medlemmer

Hovedbestyrelsens og afdelingernes repræsentanter vælges for et år ad gangen.

Navnene på de valgte repræsentanter meddeles skriftligt til den siddende bestyrelse i AH umiddelbart efter afdelingens generalforsamling.

 

Andre jævnlige brugere / aktører (institutioner, foreninger eller grupper, der benytter hallens faciliteter på regelmæssig basis, i et fast mønster) kan udpege en repræsentant til bestyrelsen for et år, hvorefter vedkommende skal godkendes på generalforsamlingen i AH.

 

 1.  

Ændringer i bestyrelsens sammensætning

Hvis et medlem af bestyrelsen afgår i en funktionsperiode, indtræder suppleanten i resten af medlemmets periode.

 

 

 1.  

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen holder 3-4 årlige møder, flere efter behov. Der føres referat, som udsendes til bestyrelsens medlemmer og formanden for AGF. Referatet betragtes som godkendt, hvis der ikke gøres indsigelse senest 14 dage efter at referatet er udsendt.

 

Bestyrelsen kan invitere andre til at deltage i møderne.

 

 1.  

Ekstraordinære bestyrelsesmøder

Ekstraordinært bestyrelsesmøde skal indkaldes, når et af bestyrelsens medlemmer måtte ønske det. Mødet skal indkaldes senest 8 dage efter at begæringen er fremsat til formanden. Hvis indkaldelsen ikke er sket, har vedkommende bestyrelsesmedlem selv ret til at indkalde bestyrelsen.

 

 1.  

Bestyrelsens forpligtelser

FU er ansvarlig for hallens daglige drift.

FU ansætter og afskediger det nødvendige personale.

FU nedsætter nødvendige udvalg og drager omsorg for, at udlejning og benyttelse sker med størst mulig hensyntagen til økonomien.

 

Bestyrelsen formulerer de nødvendige retningslinjer for den daglige drift.

 

 

§ 5

Generalforsamling

AH’s højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen bekendtgøres med mindst 14 dages varsel ved opslag i hallen, digitalt opslag på AH’s hjemmeside, samt på AGF’s hjemmeside med angivelse af dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Sager, der ikke er opført på generalforsamlingens dagsorden, kan ikke komme til afstemning på generalforsamlingen.

 1.  

Adgang

Adgang til generalforsamlingen har alle aktive og passive medlemmer i AGF, samt repræsentanter for andre jævnlige brugere / aktører. Medlemmer under 15 år kan være repræsenteret af deres forældre.

 

 1.  

Tale- og stemmeret

Tale- og stemmeret har alle aktive og passive medlemmer i AGF, der er fyldt 15 år, samt repræsentanter for andre jævnlige brugere / aktører (som beskrevet i §4 b). Medlemmer under 15 år kan være repræsenteret af deres forældre.

 

 1.  

Valgbarhed

Valgbare til FU er alle aktive og passive medlemmer af AGF, samt andre jævnlige brugere / aktører, der er fyldt 18 år. Medlemmer under 18 år kan være repræsenteret af deres forældre. Det bestræbes, at 2/3 af medlemmerne i FU er over 25 år.

 

 1.  

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om AH’s virksomhed i det forløbne år.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab med statusoversigt for det forløbne år til godkendelse.
 4. Kassereren fremlægger budget for det kommende år, herunder meddelelse om den af bestyrelsen fastsatte leje.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af forretningsudvalg og 2 suppleanter.
 7. Valg af registreret / statsautoriseret revisor, evt. bemyndigelse til at bestyrelsen udpeger registreret / statsautoriseret revisor.
 8. Valg af kritisk revisor og suppleant
 9. Eventuelt.

 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Afstemninger foregår almindeligvis ved håndsoprækning, dog kan enhver forlange skriftlig afstemning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Senest 10 dage efter generalforsamlingen skal det førte referat forelægges dirigenten til godkendelse og underskrift

 

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer i AGF og andre jævnlige brugere / aktører skriftligt fremsætter motiveret forslag herom. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med en frist på 14 dage senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodning herom. Ekstraordinær generalforsamling afholdes i øvrigt efter de samme bestemmelser, som gælder for den ordinære generalforsamling.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Forslagsstilleren til den ekstraordinære generalforsamling motiverer forslaget
 3. Bestyrelsen motiverer sin stilling til forslaget
 4. Drøftelse af forslaget
 5. Afstemning om forslaget

 

§ 7

Regnskab

Der føres regnskab over AH’s drift og status i overensstemmelse med god regnskabsskik. Regnskabsår er kalenderåret. Det årlige regnskab skal være afsluttet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb, underskrives af FU og revisor og indsendes til Odense Kommune. Regnskabet skal indeholde driftsregnskab og status, således at det klart viser indtægter og udgifter, samt aktiver og passiver.

Bestyrelsen skal til hver en tid have adgang til samtlige bilag vedrørende regnskabet.

 

 

 

§ 8

Revision

Regnskabet revideres af en registreret / statsautoriseret revisor. Desuden har den på generalforsamlingen valgte kritiske revisor ret til at få oplysninger af enhver art vedrørende regnskabet, lige som den kritiske revisor har ret til at kontrollere AH’s midler og anbringelsen af dem.

 

§ 9

Kapitalforhold

 AH’s formue består af ejendommen beliggende Søhusvej  255, 5270 Odense N, Allese by, Allese matrikel nr. 28i, med det til ejendommen hørende inventar, løsøre og driftsmidler.

 

§10

Tegningsret og hæftelse

AH tegnes udadtil af formanden og mindst 2 yderligere bestyrelsesmedlemmer i forening. Der kan meddeles prokura (gives fuldmagt). Alle økonomiske dispositioner kræver medvirken af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

For AH’s forpligtelser hæfter alene dens aktiver, idet bestyrelsen eller tilsluttede medlemmer ikke hæfter personligt.

Ved køb, salg eller pantsætning af den faste ejendom, forpligtes hallen af den samlede bestyrelses underskrift. Salg af AH’s faste ejendom skal dog godkendes på en ekstraordinær generalforsamling med flertal som ved ophævelse af institutionen (se § 12)

 

§ 11

Vedtægtsændring

Ændringer i vedtægterne kan kun finde sted på en generalforsamling med dette på dagsordenen. Ændring kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte.

 

 

 

§ 12

Institutionens ophør

Opløsning af institutionen AH kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling med dette som eneste punkt på dagsorden. Vedtagelse kræver et flertal på 4/5 af medlemmerne. Såfremt der ikke kan opnås den nødvendige majoritet, indkaldes inden 8 dage til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan ske med et flertal på 4/5 af de fremmødte.

I tilfælde af institutionens ophør tilfalder formuen Allesø Gymnastik Forening. Såfremt denne ikke eksisterer, tilfalder formuen faciliteter og aktiviteter til gavn for børn og unge i lokalområdet (Allesø og Næsbyhoved – Broby).

 

Godkendt på Allesø Hallens stiftende generalforsamling den 18/8 2020

 

 

Forretningsudvalgets og dirigentens underskrifter